Antikorupcioni program

Unifarm se u svim svojim aktivnostima zalaže za osnovna načela dobrog korporativnog ponašanja i integriteta. Uspostavljanje i provođenje Antikorupcionog programa (u daljem tekstu Program) je važan dio ove obveze.

Naš Program počiva na Zakonima Bosne i Hercegovine,  antikorupcionim konvencijama

POŠTENJE, POVJERENJE, POŠTOVANJE.

čija je potpisnica BiH, najboljim svjetskim praksama borbe protiv korupcije kao i specifičnim antikorupcionim zahtjevima naših partnera.

Svrha našeg Programa je njegovanje kulture poštivanja, sprječavanja ili otkrivanja kršenja zakona ili internih akata Društva. Unifarm očekuje da ponašanje i djelovanje naših uposlenika, ugovarača,  agenata, zastupnika i svih drugih lica koja nastupaju u ime i za račun Društva budu u potpunosti usklađeni sa zakonima, našim kodeksima, politikama, procedurama, smjernicama, radnim uputama.

Ako Društvo postane svjesno kršenja zakona ili naših internih akata, odmah ćemo pokrenuti proces istrage, poduzeti odgovarajuće disciplinske mjere i primijeniti korektivne mjere kako bismo spriječili buduće kršenje.

Unifarm prepoznaje da se naš Program konstantno mora razvijati da bi efikasno mogli reagovati na promjenjive okolnosti u Društvu i okruženju. U tom smislu, posvećeni smo stalnom unapređenju kvalitete Programa i njegovom razvoju koji temeljimo na redovnom preispitivanju i procjeni promjenjivog regulatornog i poslovnog okruženja.

Odgovornost i nadzor

Unifarm je odredio da odgovornost za razvoj, implementaciju i praćenje Programa, kao i predlaganje poboljšanja za djelotvorniji Program, dodijeli Predstavnik rukovodstva za poslovnu etiku i usklađenost. Predstavnik rukovodstva za poslovnu etiku i usklađenost o svom radu kao i o bitnim pitanjima vezanim za Program izvještava Direktora Društva. Direktor Društva je odgovoran za nadzor nad radom Predstavnika rukovodstva za poslovnu etiku i usklađenost. Direktor Društva pored odgovornosti za ispunjenjem zacrtanih ciljeva jednom godišnje vrši procjenu efektivnosti Programa.

Interna Antikorupciona legislativa         

Unifarmova Antikorupciona politika, Kodeks ponašanja, procedure, smjernice, radne upute i druge instrukcije su obavezujući za sve naše uposlenike, ugovarače,  agente, zastupnike i sva druga lica koja nastupaju u ime i za račun Društva (u daljem tekstu Osoblje). Kako bismo istakli važnost usklađenog ponašanja, zahtijevamo od svakog našeg uposlenika da potvrdi da je upoznat i da se slaže sa svim Unifarmovim politikama i postupcima.

Unifarm sve svoje aktivnosti i poslovanje vodi na pošten i zakonit način. Imamo nultu toleranciju prema korupcionom ponašanju koje obuhvata davanje i primanje mita, prevaru, narušavanje konkurencije, prinudu i opstrukciju. Antikorupciona politika striktno zabranjuje ovakva ponašanja i jasno ukazuje da Unifarm nema toleranciju za ponašanja koja nisu u skladu sa Politikom. Naš  Kodeks ponašanja daje smjernice o tome kako poslovati na fer, etičan i zakonit način. Svo osoblje Unifarm-a mora biti upoznato, razumjeti i slijediti propise Kodeksa ponašanja koji uključuju antikorupcijska očekivanja za svo osoblje.

Naš Program obuhvata brojne kontrole izvještavanja, praćenja i certificiranja, kao i komponentu obavezne obuke što smo detaljnije obrazložili u Kodeksu ponašanja za uposlenike kao i u Postupku za obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uposlenika, u Postupku osiguranja resursa, rasporeda uposlenika, te sklapanja i raskida ugovora o radu detaljno smo definisali proces prijema, praćenja, napredovanja i zaključenja odnosa sa našim Osobljem. Važan dio ovog Postupka predstavljaju antikorupcijski elementi u smislu definisanja odnosa sa javnim službenicima, sukob interesa, poštivanje zakona i internih propisa.

Unifarm očekuje od naših dobavljača, poslovnih partnera i drugih koji posluju s nama ili u naše ime da posluju u skladu sa svim pozitivnim zakonima i propisima i u skladu s najvišim antikorupcijskim standardima. Da bi se izbjegla nedopuštena ponašanja trećih strana Unifarm je  izradio Kodeks ponašanja za treće strane gdje je detaljno propisao proces dubinske analize trećih strana prije njihovog angažmana. Također je definisan način praćenja trećih strana i mogućnost monitoringa treće strane jer smo svjesni  pravnih i poslovnih rizika koji su povezani sa odabirom dobavljača i poslovnih partnera. Procedure za marketinške aktivnosti pored procesa dodjele sponzorstva koji je prepoznat kao rizična tačka detaljno propisuju i proces oglašavanja usklađen sa specifičnim zahtjevima regulatora.

Unifarm ima za cilj da svo Osoblje jasno razlikuje ponašanje koje se smatra normalnim i prihvatljivim u odnosu na ono što se smatra neetičkim, kažnjivim ili je u suprotnosti sa dobrim korporativnim upravljanjem i najboljom poslovnom praksom. Zbog toga smo ponašanje i postupke koji su vezani sa visokorizičnim procesima kao što su dodjele donacija, pokloni, reprezentacija, gostoprimstva i putovanja detaljno propisali u Pravilniku integriteta upravljanja troškovima. Detektovanje bilo kakvog kršenja zakona i/ili internih akata i/ili pojave neusklađenog ponašanja sa istim od prioritetnog značaja za uspješno funkcionisanje našeg Programa. Postupkom za upravljanje neusklađenostima i devijacijama, te  Postupkom za korektivne radnje propisali smo proces otkrivanja, istrage i sanacije neusklađenosti.

Procjena rizika od korupcije

Procjena rizika od nastanka korupcije je temelj za naš Program i prateće atikorupcione politike, procedure i uputstva. To je stalni proces koji kompaniji pruža sistemski uvid na rizične tačke od nastanka korupcije. Rezultati procjene rizika koriste se za oblikovanje kontrola i aktivnosti kojima se djeluje na identifikovane rizike u smislu njihovog smanjenja/eliminisanja. Ovaj proces je od prioritetne važnosti jer informacije koje su dobivene procjenom rizika služe za oblikovanje našeg Programa i pratećih procedura. Također kontinuitetom provođenja ovog procesa osiguravamo validaciju našeg Programa i osiguravamo njegovo stalno poboljšanje. Procjena rizika od korupcije se vrši jednom godišnje i obuhvata procjenu poslovnih procesa i radnih mjesta, procjenu adekvatnosti internih politika i procedura, analizu historijskih podataka i ocjenu upoznatosti uposlenih sa internim politikama i procedurama.

Obuka i komunikacija

Obrazovanje i obuka ključni su za djelotvorno komuniciranje našeg Programa i zahtjeva koji se odnose na naše Osoblje. Svo Osoblje dobiva obuku o Programu, Kodeksu ponašanja kao i o pravilima, procedurama, smjernicama i radnim uputama vezanim za antikorupciju, a koje se primjenjuju na njihove radne funkcije. Vodimo i nadgledamo evidenciju treninga kako bismo osigurali da je svo Osoblje prošlo potrebnu obuku. Smatramo da je osposobljavanje i upoznavanje Osoblja o njihovim zakonskim i etičkim obvezama preduslov za usklađeno i ispravno djelovanje u obavljanju poslovnih aktivnosti.

Unifarm pruža obuku o Programu kao dio uvodnog procesa za svo novo Osoblje. Mi na godišnjem nivou za svo Osoblje pružamo odgovarajuću obuku vezano za borbu protiv korupcije, a gdje smatramo da je potrebno Osoblje prima i dodatne proširene obuke, naročito tamo gdje postoji potencijalni rizik suočavanja sa podmićivanjem ili korupcijom tokom radnih aktivnosti.  Od Osoblja se traži da godišnje službeno potvrde da su se pridržavali odredbi zakona i internih akata društva.

Savjetovanje i detekcija nepravilnosti

Unifarm je posvećen njegovanju aktivnog i zdravog dijaloga između uprave i Osoblja o etičkim pitanjima i pitanjima poštivanja propisa. Ohrabruje se Unifarmovo Osoblje da traži odgovore na pitanja vezana uz Programe.  Društvo je u svojim politikama i procedurama propisalo obavezu za svo Osoblje da prijavi svaku vrstu nepravilnosti i potiče svoje Osoblje da prijavi potencijalne sumnje u vezi sa poštovanjem pravila. Unifarm je uspostavio i kanal za savjetovanje u pogledu mogućih nedoumica vezanih za naš Program kao i za izvještavanje o potencijalnim nepravilnostima. Unifarm njeguje „Politiku otvorenih vrata“ te ohrabruje Osoblje da o svim dilemama ili sumnjama razgovaraju sa svojim pretpostavljenim i/ili Direktorom Društva. Unifarm garantuje da bilo ko od Osoblja ko u dobroj vjeri ukaže na sumnju na nepravilnost neće biti izložen bilo kakvoj vrsti odmazde ili štetne radnje. Unifarm strogo zabranjuje bilo kakvu vrstu odmazde ili diskriminacije po bilo kom osnovu i ovakvo ponašanje smatra nedopustivim.

Postupci korektivnih akcija

Našim Programom povećavamo vjerovatnoću da ćemo spriječiti ili identifikovati nezakonito i neetično ponašanje. Međutim, prepoznajemo da čak i djelotvoran Program neće spriječiti sva nepropisna ponašanja i zbog toga naš Program zahtijeva da Društvo odmah reaguje na potencijalne povrede zakona ili Unifarmovih politika i procedura, poduzme odgovarajuće disciplinske mjere, procijeni da li je do kršenja došlo zbog nedostataka u našim politikama, praksama ili internim kontrolama i poduzme odgovarajuće korektivne mjere kako bi spriječili ili ograničili buduća kršenja.

Provedba i disciplina

Sve naše aktivnosti vezane za provedbu programa utvrđene su godišnjim Antikorupcionim planom koji se bazira na procjeni rizika od nastanka korupcije.

Svi snose ličnu odgovornost za nepridržavanje i nepoštovanje zakona, politika i procedura te će se bilo koje kršenje smatrati disciplinskim pitanjem. Sva utvrđena kršenja rezultirati će disciplinskim postupkom te će se izreći predviđena sankcija koja je proporcionalna učinjenom prekršaju, a može rezultirati i otkazom ugovora i/ili tužbenim postupkom. Ovi postupci namijenjeni su rješavanju neprikladnih ponašanja i odvraćanju od budućih kršenja zakona, politika i procedura.

Odnosi sa trećim stranama

Unifarm  je posvećen obavljanju svih naših aktivnosti u skladu s važećim zakonima i etičkim standardima. Mi smo pravedan i pošten poslovni partner i stoga od svojih trećih strana zahtjevamo poštivanje standarda nulte tolerancije na korupciju. Čvrsto vjerujemo da su odnosi koji se grade na ovim principima, vrijednostima povjerenja i uzajamnog poštivanja održivi i korisni za sve. Naš Program i stav nulte tolerancije jasno komuniciramo prema dobavljačima, poslovnim partnerima i svim trećim stranama na početku poslovnih odnosa, a prema potrebi i nakon toga.

Vjerujemo da smo razvili i implementirali efektivan Antikorupcioni program i nastavit ćemo raditi na poboljšanju našeg Programa i svih naših aktivnosti vezanih uz antikorupciju.