Kodeks ponašanja za treće strane

1. DEFINICIJE:

 • Uposlenik: Sva lica koja su angažovana u Unifarm d.o.o, na određeno ili neodređeno vrijeme, bez obzira na vrstu posla koji obavljaju ili odgovornosti koje imaju unutar kompanije, kao i sva ovlaštena lica.
 • Relevantni uposlenici: Osobe na pozicijama ovlaštenim za donošenje odluka i/ili osobe čije su pozicije naročito izložene rizicima od korupcije i/ili osobe čije su radne pozicije značajne za pravilnu implementaciju Programa i drugih internih procedura.
 • Treća strana: Podrazumijeva bilo koje lice sa kojim Unifarm d.o.o. posluje. To uključuje dobavljače, proizvođače, pružaoce usluga, distributere, konsultante, zastupnike i sva druga lica koja nastupaju u ime i za račun kompanije.
 • Nedopušteno ponašanje: Predstavlja kršenja relevantnih eksternih regulativa, internih pravila i procedura i etičkih standarda ili nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno poslovanje od strane zaposlenika i/ili treće strane.
 • Predstavnik rukovodstva za poslovnu etiku i usklađenost: imenovano lice sa posebnim ovlaštenjima zaduženo za provedbu Antikorupcionog Programa. Ima pravo pristupa svim dokumentima koji su relevantni za obavljanje njegove/njene dužnosti. Daje saglasnost na svu internu i eksternu dokumentaciju kao i poslovne procese u segmentu Antikorupcionog Programa.
 • Javni službenik: Lica koja obavljaju funkciju javne vlasti na svim nivoima, izabrani predstavnici, političke stranke, partijski funkcioneri ili politički kandidati ili bilo koje lice koje ih zastupa, državni službenici i namještenici, imenovani zvaničnici, direktori i uposlenici društava sa većinskim državnim kapitalom, predstavnici i uposlenici međunarodnih tijela i organizacija.

2. SVRHA I PODRUČJE PRIMJENE

U Unifarm d.o.o. smo odgovorni prema svojim zaposlenima, dobavljačima, te poslovnim partnerima, pružaocima usluga, zastupnicima, svim drugim licima koja nastupaju u ime i za račun Unifarma, društvenom i prirodnom okruženju. Razumijevanje i osiguravanje pozitivnog korisničkog iskustva je naša prioritetna odgovornost. To uključuje razumijevanje potreba naših interesnih grupa i povezanih rizika za njih i za Unifarm. Pažljivo i odgovorno gradimo partnerske odnose sa onima sa kojima ulazimo u poslovne odnose. Kao zaposleni imamo dužnost jedni prema drugima, kao i prema svim akterima da se ponašamo profesionalno, predano i da se međusobno uvažavamo u našem radu. Zalažemo se za integritet i hrabro se suočavamo sa izazovima. Odgovorno vodimo računa o ugledu farmaceutskog i medicinskog sistema.

3. STANDARDI PONAŠANJA TREĆE STRANE

Očekujemo od svih trećih strana sa kojim poslujemo i koja nastupaju u ime i za račun Unifarm d.o.o. da svoje ponašanje usklade sa slijedećim:

Zabranjene aktivnosti

Kao treća strana partner koji posluje sa Unifarm d.o.o., ne smijete biti direktno ili indirektno uključeni u bilo koju od zabranjenih praksi kako slijedi:

Korupcija

Korupcija predstavlja nuđenje, davanje, primanje ili traženje, direktno ili indirektno, bilo čega što ima vrijednost uključujući uticaj ili razmjenu usluga kojom bi se druga strana navela na nepropisnu aktivnost.

Kompanija i treća strana sa kojom kompanija posluje dosljedno poštuju načelo nulte tolerancije u pogledu zabranjenih praksi. Kao zabranjene prakse ubrajamo posebno, ali ne i isključivo:

 • obećavanje, nuđenje, davanje i primanje mita,
 • nepropisno obećavanje, nuđenje, primanje i davanje poklona,
 • pronevjeru i neovlašćenu upotrebu tuđe imovine,
 • posredno ili neposredno obećavanje, nuđenje, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje, dobijanje i zadržavanje posla, sklapanje posla pod povoljnijim uslovima,
 • izostavljanje dužnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza ili drugo ponašanje, odnosno propust kojim je drugoj ugovornoj strani prouzrokovana šteta ili je omogućeno sticanje nedozvoljene koristi predstavniku jedne od ugovornih strana, njenom posredniku, zastupniku, prodavaču ili drugom pravnom ili fizičkom licu, koje je na bilo koji način povezano sa jednom od ugovornih strana.

Prevara

Prevara predstavlja svaki čin (djelo) ili propust, uključujući i lažno predstavljanje, koji svjesno ili nenamjerno dovodi u zabludu, ili pokušava da dovede u zabludu, tako da ugovarač dobije novčanu ili drugu korist koja mu ne pripada ili koja mu omogućava da izbjegne obavezu. Također prevarne prakse se mogu ogledati u poslovnim knjigama i izvještajima vezanim za poslovanje.

Izraz prevara se odnosi, ali se ne ograničava na:

– Prikrivanje podataka koji moraju biti saopšteni u skladu sa propisima,

– Neispravno evidentiranje poslovnih promjena,

– Nepravilnosti u upravljanju i/ili izvještavanju u vezi sa finansijama i transakcijama,

– Odavanje povjerljivih i vlasničkih informacija,

– Otkrivanje drugim licima povjerljivih informacija vezanih za poslovanje.

Lojalna konkurencija

Opredijeljeni smo unaprjeđivati slobodna i konkurentna tržišta i poštujemo pravila lojalne konkurencije i pravila koja uređuju ponašanje na tržištu na međunarodnom nivou.

Povreda konkurentskog postupka

Povreda konkurentskog postupka predstavlja dogovor između dvije ili više strana koji utiču na pravu svrhu ugovaranja, uključujući i dogovore koji utiču na nepropisne aktivnosti druge strane. Povreda konkurentskog postupka se odnosi na bilo koju kombinaciju ili ugovor – bez obzira koliko on bio neformalan (između ponuđača), sa ciljem podizanja ili smanjivanja cijena ili smanjivanja obima radova u cilju povećanja profita.

Sukob interesa

Nastojimo da otkrivamo i izbjegavamo potencijalne sukobe interesa prilikom obavljanja poslova, a u tu svrhu su uspostavljene stroge interne smjernice. Svi zaposlenici moraju voditi računa da njihovi lični interesi ne dođu u sukob sa njihovim obavezama prema Unifarmu i trećim stranama.

Ometanje

Ometanje predstavlja namjerno uništavanje, falsifikovanje, mijenjanje ili prikrivanje dokaznih materijala za istragu ili davanje lažnih izjava da bi se omeo proces utvrđivanja činjeničnog stanja od strane ovlaštenih organa ili drugih tijela; i/ili prijetnje, uznemiravanja ili zastrašivanje bilo koje strane kako bi se spriječilo otkrivanje činjenica od značaja za proces utvrđivanja činjeničnog stanja od strane ovlaštenih organa ili drugih tijela, ili djela namijenjena da fizički ometaju proces utvrđivanja činjeničnog stanja od strane ovlaštenih organa ili drugih tijela.

Plaćanje u svrhu ubrzavanja procesa

Plaćanje u svrhu ubrzavanja procesa je izraz koji se koristi za plaćanja koja su izvršena u zamjenu za usluge na koje  kompanija ima zakonsko pravo da primi bez vršenja takve isplate. To su obično relativno mala plaćanja državnim službenicima ili osobama s funkcijom da bi se osigurala ili ubrzala rutinska procedura.

Zloupotreba

Zloupotreba predstavlja namjerno prekoračenje dopuštenih granica ili ovlasti radi sticanja neke koristi ili nanošenja štete drugima što uključuje: zloupotrebu položaja, zloupotrebu informacija i zloupotrebu materijalno – tehničkih sredstava.

Prinuda

Prinuda predstavlja čin nanošenja štete ili povrede imovine ili prava, ili prijetnja nanošenjem štete ili povrede, učinjena direktno ili indirektno, bilo kojoj strani u cilju neispravnog uticaja na aktivnost druge strane. Izraz prinuda se odnosi, ali se ne ograničava na: ucjene, prijetnje, iznuđivanje, zastrašivanje, psihički pritisak, nasilje.

Zakonska usklađenost

Neophodno je da poslujete u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima, propisima i ugovorima, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone koji se odnose na borbu protiv korupcije, konkurenciju, poslovanje, kvalitetu proizvoda i sastojaka, privatnost, kao i drugih zakona iz domena Vašeg poslovanja.

Treća strana se obavezuje da neće angažovati podugovarače, konsultante, zastupnike, posrednike, opunomoćene predstavnike ili agente koji su povezani sa ovim ugovorom bez prethodne detaljne dokumentovane provjere identiteta, reputacije i integriteta podugovarača; i neće zapošljavati bilo kojeg podugovarača, konsultanta, zastupnika ili opunomoćenog predstavnika koji se ne pridržavaju pravila zabranjenih aktivnosti te da u slučaju bilo kojeg kršenja istih, odmah po saznanju o istom obavijesti kompaniju.

Obaveza svih trećih strana sa kojima poslujemo i koja nastupaju u ime i za račun naše kompanije je da:

 • se detaljno upoznaju sa odredbama ovog Kodeksa,
 • da pisano potvrde prihvatanje odredbi ovog Kodeksa,
 • da se dosljedno pridržavaju odredbi ovog Kodeksa,
 • da preduzmu razumne korake da ovaj Kodeks komuniciraju kroz svoju organizaciju i učine ga dostupnim svojim relevantnim zaposlenicima i zaposlenicima koji su povezani saradnjom sa Unifarm d.o.o.

U slučaju da je u vezi sa sklapanjem ugovora ili izvršenjem narudžbe došlo do ponašanja ili propusta, koji predstavljaju zabranjenu praksu, zahtijevati ćemo trenutni raskid ugovora i/ili naknadu štete.

Ukoliko u komunikaciji i saradnji sa zaposlenicima Unifarm d.o.o. uočite bilo kakvo nedolično i/ili nedopušteno ponašanje u obavezi ste odmah kontaktirati Predstavnika rukovodstva za poslovnu etiku i usklađenost.

Kontakt možete ostvariti direktno ili putem e-maila: prijavikorupciju@unifarm.ba ili na broj telefona 035/369-887.